Facebook Support

Học viên TRẦN HUY ĐỨC MINH đạt IELTS 6.5 sau 1 tháng

02/10/2018
Học viên TRẦN HUY ĐỨC MINH đạt IELTS 6.5 sau 1 tháng

Học viên Nguyễn Triệu Vương Anh đạt IELTS 5.5 sau 1.5 tháng đào tạo

02/10/2018

Học viên Nguyễn Triệu Vương Anh đạt IELTS 5.5 sau 1.5 tháng đào tạo

Học viên Trần Mai Khanh đạt IELTS 5.5 sau 3 tháng đào tạo

02/10/2018

Học viên Trần Mai Khanh đạt IELTS 5.5 sau 3 tháng đào tạo

Học viên Hoàng Thị Thủy Tiên đạt điểm tối đa của chứng chỉ Quốc tế Starters - 15 Shields

02/10/2018

Học viên Hoàng Thị Thủy Tiên đạt điểm tối đa của chứng chỉ Quốc tế Starters - 15 Shields

Học viên Lý Quang Khánh đạt điểm tối đa của chứng chỉ Quốc tế Starters - 15 Shields

02/10/2018

Học viên Lý Quang Khánh đạt điểm tối đa của chứng chỉ Quốc tế Starters - 15 Shields

Học viên Trương Thắng đạt chứng chỉ Quốc tế Movers 12 shields

02/10/2018

Học viên Trương Thắng đạt chứng chỉ Quốc tế Movers 12 shields

Học viên Nguyễn Ngọc Hân đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 13 Shields

02/10/2018

Học viên Nguyễn Ngọc Hân đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 13 Shields

Học viên Ngô Gia Phúc đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 13 Shields Chỉ Sau 2 Khóa Học

02/10/2018

Học viên Ngô Gia Phúc đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 13 Shields Chỉ Sau 2 Khóa Học

Học viên Nguyễn Vương Quốc Thông đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 12 Shields

02/10/2018

Học viên Nguyễn Vương Quốc Thông đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 12 Shields

Học viên Lê Hùng Cường đạt IELTS 5.5 sau 1 tháng đào tạo

02/10/2018

Học viên Lê Hùng Cường đạt IELTS 5.5 sau 1 tháng đào tạo

Our accreditations and memberships:

Find my course