Facebook Support

Học viên Nguyễn Thị Ngọc Diễm đạt IELTS 5.0 từ không biết gì chỉ trong 4 tháng

18/02/2019
Học viên Nguyễn Thị Ngọc Diễm đạt IELTS 5.0 từ không biết gì chỉ trong 4 tháng

Học viên Nguyễn Đình Nguyên Bảo đạt IELTS 6.0 trong vòng 3 tháng

10/12/2018

Học viên Nguyễn Đình Nguyên Bảo đạt IELTS 6.0 trong vòng 3 tháng

Học viên Cao Hồng Ánh đạt IELTS 5.0 trong 5 tháng từ không biết gì

10/12/2018

Học viên Cao Hồng Ánh đạt IELTS 5.0 trong 5 tháng từ không biết gì

Học viên Bùi Lê Minh Hiếu đạt IELTS 5.0 sau 3 tháng đào tạo

10/12/2018

Học viên Bùi Lê Minh Hiếu đạt IELTS 5.0 sau 3 tháng đào tạo

Học viên Lê Trần Vĩnh Đăng đạt IELTS 5.0 từ không biết gì

10/12/2018

Học viên Lê Trần Vĩnh Đăng đạt IELTS 5.0 từ không biết gì

Học viên Huỳnh Khánh Nhi đạt IELTS 5.0 từ không biết nói cả một câu tiếng Anh đơn giản

10/12/2018

Học viên Huỳnh Khánh Nhi đạt IELTS 5.0 từ không biết nói cả một câu tiếng Anh đơn giản

Học viên Phan Thanh Hải đạt KET sau 4 khóa đào tạo

10/12/2018

Học viên Phan Thanh Hải đạt KET sau 4 khóa đào tạo

Học viên Nhâm Thị Phương Thảo đạt IELTS 5.5 từ không biết gì

10/12/2018

Học viên Nhâm Thị Phương Thảo đạt IELTS 5.5 từ không biết gì

Học viên Võ Minh Hoàng đạt điểm tối đa ở chứng chỉ Quốc tế Starters - 15 shields

10/12/2018

Học viên Võ Minh Hoàng đạt điểm tối đa ở chứng chỉ Quốc tế Starters - 15 shields

Học viên Trần Võ Thùy Trân đạt chứng chỉ Quốc tế Movers 13 shields

10/12/2018

Học viên Trần Võ Thùy Trân đạt chứng chỉ Quốc tế Movers 13 shields

Our accreditations and memberships:

Find my course