Trung tâm ngoại ngữ - Anh Ngữ - Atlanta Language Educator

Tìm Khóa Học

Tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh phổ thông & kĩ năng giao tiếp quốc tế dành cho mọi lứa tuổi tại Atlanta. Chúng tôi hướng tới nhu cầu tiếng Anh của mọi người.

Find Your Course in 2 Minutes

Answer these simple questions to find the right course for you. If you don’t know your level of English, please take our free General English Test first.

Search filters

Chào mừng

Schedule

STT Course Duration Date Time Opening Date
1 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 1 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 01/10/2020
2 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 3 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 03/10/2020
3 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 4 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 03/10/2020
4 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 1 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 06/10/2020
5 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Kids 4 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 12/10/2020
6 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 2 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:45 - 19:45 15/10/2020
7 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 2 ( 12 tuần ) Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 16/10/2020
8 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 2 ( 12 tuần ) Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 16/10/2020
9 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 2 ( 12 tuần ) Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 16/10/2020
10 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 2 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 17/10/2020
11 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 2 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 17/10/2020
12 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 3.5 ( 60 Giờ ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 17/10/2020
13 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 2 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 20/10/2020
14 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 3 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 20/10/2020
15 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Kids 5 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 20/10/2020
16 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 5.0 ( 60 Giờ ) Thứ 3 - 5 - 7 17:45 - 19:45 20/10/2020
17 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 4.0 ( 60 Giờ ) Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 21/10/2020
18 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 3 ( 12 tuần ) Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 23/10/2020
19 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 2 ( 12 tuần ) Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 23/10/2020
20 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 4.5 ( 60 Giờ ) Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 23/10/2020
21 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 4 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 25/10/2020
22 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 3 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 31/10/2020
23 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 5.0 ( 60 Giờ ) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 31/10/2020
24 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 6 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 01/11/2020
25 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 2 ( 12 tuần ) Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 06/11/2020
26 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 7 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 07/11/2020
27 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 6 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 08/11/2020
28 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 3.5 ( 60 Giờ ) Thứ 2 - 4 - 6 17:45 - 19:45 20/11/2020
29 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 4 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 28/11/2020
30 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 4 (12 tuần) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 28/11/2020
31 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 2 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 29/11/2020
32 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 5.5 ( 60 Giờ ) Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 30/11/2020
33 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 6.5 ( 60 Giờ ) Thứ 3 - 5 - 7 17:45 - 19:45 01/12/2020
34 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 3 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 05/12/2020
35 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ Movers 4 (12 tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 05/12/2020
36 HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP - ATLANTA CAM KẾT HIỆU QUẢ IELTS 4.5 ( 60 Giờ ) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 05/12/2020
37 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 2 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 08/12/2020
38 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 3 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 08/12/2020
39 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 3 (12 tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 12/12/2020
40 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 6 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 17:30 - 19:30 15/12/2020
41 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Kids 5 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 26/12/2020
Find my course