Trung tâm ngoại ngữ - Anh Ngữ - Atlanta Language Educator

Tìm Khóa Học

Tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh phổ thông & kĩ năng giao tiếp quốc tế dành cho mọi lứa tuổi tại Atlanta. Chúng tôi hướng tới nhu cầu tiếng Anh của mọi người.

Find Your Course in 2 Minutes

Answer these simple questions to find the right course for you. If you don’t know your level of English, please take our free General English Test first.

Search filters

Chào mừng

Schedule

STT Course Duration Date Time Opening Date
1 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em FLYERS 1 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 17/03/2023
2 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em FLYERS 4 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 10/03/2023
3 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em FLYERS 4 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 30/03/2023
4 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em STARTERS 3 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 7 - CN 07:45 - 09:45 12/03/2023
5 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em MOVERS 1 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 7 - CN 07:45 - 09:45 18/03/2023
6 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em MOVERS 3 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 7 - CN 10:00 - 12:00 19/03/2023
7 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em MOVERS 1 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 7 - CN 10:00 - 12:00 26/03/2023
8 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em KID 5 (12 weeks) - CN HOA ĐÀO Thứ 7 - CN 8:00 - 10:00 11/03/2023
9 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 4 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 17/03/2023
10 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 1 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 7 - CN 10:00 - 12:00 18/03/2023
11 Anh Ngữ Thiếu Niên PET 4 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 7 - CN 10:00 - 12:00 25/03/2023
12 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em FLYERS 2 (12 weeks) - CN MINH KHAI Thứ 3-5 17:30-19:30 22/09/2022
13 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 2 (12 Weeks) - CN MINH KHAI Thứ 6-7 17:30-19:30 09/09/2022
14 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em STARTER 3 (12 WEEKS) - CN MINH KHAI Thứ 7-CN 10:00-12:01 10/09/2022
Find my course