Trung tâm ngoại ngữ - Anh Ngữ - Atlanta Language Educator

Tìm Khóa Học

Tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh phổ thông & kĩ năng giao tiếp quốc tế dành cho mọi lứa tuổi tại Atlanta. Chúng tôi hướng tới nhu cầu tiếng Anh của mọi người.

Find Your Course in 2 Minutes

Answer these simple questions to find the right course for you. If you don’t know your level of English, please take our free General English Test first.

Search filters

Chào mừng

Schedule

STT Course Duration Date Time Opening Date
1 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 4 (12 tuần) Thứ 3-Thứ 5 17:30-19:30 09/07/2020
2 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 4 (12 tuần) Thứ 7-CN 8:00 - 10:00 11/07/2020
3 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 1 (12 tuần) Thứ 2-4-6 17:45-19:15 13/07/2020
4 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 3 (10 tuần) Thứ 2-4-6 19:30-21:00 17/07/2020
5 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 2 (10 tuần) Thứ 2-4-6 19:30 - 21:00 17/07/2020
6 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 4.0 (60 Giờ) Thứ 2-4-6 19:30-21:00 20/07/2020
7 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Luyện Flyers (24 Giờ) Thứ 4-Thứ 6 17:30-19:30 22/07/2020
8 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Luyện Movers (24 Giờ) Thứ 4-Thứ 6 17:30-19:30 22/07/2020
9 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 2 (12 tuần) Thứ 3-Thứ 5 17:30-19:30 23/07/2020
10 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 1 (12 tuần) Thứ 6-Thứ 7 17:30-19:30 24/07/2020
11 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 1 (12 tuần) Thứ 6-Thứ 7 17:30-19:30 24/07/2020
12 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 5.0 - 5.5 (13,5 tuần) Thứ 2-4-6 19:30-21:00 24/07/2020
13 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 2 (10 tuần) Thứ 2-4-6 19:30-21:00 27/07/2020
14 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 1 (12 tuần) Thứ 3-hứ 5 17:30-19:30 28/07/2020
15 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU PRE IELTS (10 tuần) Thứ 2-4-6 17:45-19:45 28/07/2020
16 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Kids 4 (12 tuần) Thứ 3-Thứ 5 17:30-19:30 28/07/2020
17 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 2 (10 tuần) Thứ 2-4-6 17:45-19:15 31/07/2020
18 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 1 (12 tuần) Thứ 6-Thứ 7 17:30-19:30 31/07/2020
19 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 1 (12 tuần) Thứ 6-Thứ 7 17:30-19:30 31/07/2020
20 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 1 (12 tuần) Thứ 6-Thứ 7 17:30-19:30 31/07/2020
21 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 2 (12 tuần) Thứ 6-Thứ 7 17:30-19:30 31/07/2020
22 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 1 (12 tuần) 25/07/2020 15:00-17:00 01/08/2020
23 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 2 (12 tuần) 25/07/2020 15:00-17:00 01/08/2020
24 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 1 (12 tuần) 25/07/2020 15:00-17:00 01/08/2020
25 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 3 (15 tuần) Thứ 7-CN 10:00-11:30 02/08/2020
26 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 1 (10 tuần) Thứ 2-4-6 5:45-7:15 03/08/2020
27 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 1 (12 tuần) Thứ 3-Thứ 5 17:30-19:30 04/08/2020
28 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 2 (10 tuần) Thứ 2-4-6 5:45-7:15 07/08/2020
29 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 1 (12 tuần) Thứ 7-CN 8:00-10:00 08/08/2020
30 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 1 (12 tuần) 25/07/2020 15:00-17:00 08/08/2020
31 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 1 (12 tuần) 25/07/2020 15:00-17:00 08/08/2020
32 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 8 (12 tuần) Thứ 7-CN 7:45-9:45 08/08/2020
33 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 6 (12 tuần) Thứ 7-CN 7:45-9:45 09/08/2020
34 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU PRE IELTS (60 Giờ) Thứ 2-4-6 17:45-19:45 10/08/2020
35 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU PRE IELTS (13,5 tuần) Thứ 2-4-6 5:45-7:15 11/08/2020
36 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 1 (12 tuần) Thứ 3-Thứ 5 5:30-7:30 11/08/2020
37 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em KIDS 1 (12 tuần) Thứ 3-Thứ 5 5:30-7:30 11/08/2020
38 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 1 (12 tuần) Thứ 3-Thứ 5 5:30-7:30 13/08/2020
39 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Kids 1 (12 tuần) Thứ 6-Thứ 7 17:30-19:30 14/08/2020
40 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU PRE IELTS (60 Giờ) 25/07/2020 15:00-17:00 15/08/2020
41 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starters 1 (15 tuần) Thứ 7-CN 10:00-11:30 16/08/2020
42 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU PRE IELTS (60 Giờ) Thứ 7-CN 7:45-9:45 18/08/2020
43 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 5.0 (60 Giờ) Thứ 2-Thứ 4-Thứ 6 19:30-21:00 19/08/2020
44 Luyện thi TOEIC cấp tốc - Ôn thi TOEIC cấp tốc tại TPHCM TOIEC 400 (60 Giờ) Thứ 2-Thứ 4-Thứ 6 19:30-21:30 21/08/2020
45 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 3 (15 tuần) Thứ 7-CN 10:00-11:30 22/08/2020
46 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 5.5 (60 Giờ) Thứ 3-Thứ 5 17:45-19:45 23/08/2020
47 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 2 (15 tuần) Thứ 7-CN 10:00-11:30 29/08/2020
48 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 2 (12 tuần) Thứ 7-CN 7:45-9:45 30/08/2020
Find my course